Nieuws uit de Fractie, juni 2017

Nieuws uit de Fractie, juni 2017

In dit nieuwsbulletin willen wij enkele onderwerpen uit de Raadsvergaderingen van 22 en 29 juni 2017 toelichten:

Raadsvergadering 22 juni 2017

Agendapunt 4

Prognose uitgaven Jeugdhulp, voorstel extra budget voor 2017 en 2018

De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp heeft vastgesteld dat voor de jaren 2017 -2020 een te groot verschil blijft bestaan tussen de beschikbare financiële middelen en de vraag naar jeugdhulp. Om voldoende jeugdhulp te bieden en de transformatie van de jeugdhulp te stimuleren wordt de raad voorgesteld extra krediet van € 170.052 in 2017 en in 2018 € 238.144 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland en in te stemmen met de mogelijkheid van het toekennen van cliëntvolgend budget via dit fonds.

NL is akkoord met het voorstel. Er zijn nog wel een aantal onzekerheden met betrekking tot de jaren na 2018. Ook zijn er nog zaken niet meegenomen zoals de ontwikkelingen rond Veilig Thuis en de Verlengde Jeugdzorg 18+
Op onze vraag of er een plan van aanpak is om de kostenontwikkeling onder controle te krijgen gaf de wethouder als antwoord dat er gewerkt wordt aan preventie om daarmee de kostengroei te beteugelen en dat er een analyse wordt gemaakt om de groei in beeld te krijgen.

Agendapunt 5

Rapport Rekenkamercommissie Hillegom, Lise en Noordwijkerhout Verkennend onderzoek EU/arbeidsmigranten

In september 2016 is de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een onderzoek gestart naar EU-arbeidsmigranten in de drie gemeenten. Het rapport is op 27 februari 2017 ter informatie aan de raden aangeboden. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout nu al invulling geven aan het beleid ten aanzien van EU-arbeidsmigranten. De rekenkamercommissie wil met dit verkennende onderzoek ook nagaan in hoeverre aanvullend gemeentelijk beleid wenselijk is. De Rekenkamercommissie stelt voor de aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te geven deze aanbevelingen uit te voeren.

Het amendement waarin voorgesteld werd het voorstel te wijzigen ten einde over de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport te beslissen nadat het college de raad volledig heeft geïnformeerd kreeg onze steun.

Raadsvergadering 29 juni 2017

Agendapunt 2

Vaststelling Jaarstukken 2016

De jaarstukken 2016 bestaan uit een jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en een jaarrekening (programmarekening en balans). De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2016 vast te stellen.

Tot het voorstel wordt unaniem besloten

Agendapunt 4

Vaststelling Kadernota 2018

In de Kadernota wordt informatie verstrekt over het te voeren beleid in 2018 en volgende jaren. De gemeenteraad kan zich hieraan conformeren of hierin wijzigingen aanbrengen. Het college van burgemeester en wethouders zal aan de hand hiervan de programmabegroting 2018 opstellen. Door het vaststellen van de Kadernota 2018 worden ook besluiten genomen die het bezuinigingstraject betreffen.

De fracties geven kort hun Algemene Beschouwingen op de kadernota 2018.

NL vraagt aandacht voor het terugdringen van de schuldpositie van de gemeente (72.9 %).
Tevens wil NL graag een vooruitblik naar de toekomst m.b.t. het wensenlijstje zoals FC Lisse, de Beukenhof, de Brede Economische Agenda etc.
NL vraagt ook om bij het dossier Dubbeldorpen de mogelijkheden in gedachte te houden om de gemeente Haarlemmermeer een bijdrage te laten leveren aan/in de voorzieningen die voor beide dorpen van nut zijn.
M.b.t. de Duinpolderweg roept NL het college op om de meerwaarde die dit project voor Lisse heeft op kritische wijze te analyseren. Wanneer blijkt dat het voor de gemeente geen meerwaarde heeft dan dient ook de financiële bijdrage te stoppen en daarnaast al het gestorte terug te vorderen.
Duurzaamheid en participatie staan bij de Toekomstvisie 2030 als speerpunten centraal.
Bij het hoofdstuk Wonen roept NL het college op om de reguliere wachtlijsten scherp te monitoren en daar waar mogelijk creatieve oplossingen te bedenken zodat deze absoluut niet verder oplopen.

De kadernota werd met 15 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.
We wachten nu de programmabegroting af.

Agendapunt 5

Initiatiefvoorstel Governance Economische Agenda

Het college heeft op 6 juni een memo over dit onderwerp naar de raad gestuurd. Deze memo is een vervolg op de afspraken die gemaakt zijn in de regio Duin- en Bollenstreek om 10 projecten op het gebied van Economie in de regio verder uit te werken. De raad krijgt na de zomer een raadsvoorstel hierover. Om deze 10 projecten te kunnen aansturen is een 11e project nodig: Governance. Het college heeft aangegeven het benodigde budget voor 2018-2021 nu nog niet beschikbaar te willen stellen maar na de zomer gelijk te willen agenderen met de behandeling van de 10 projecten.

Het initiatiefvoorstel om de middelen voor de Governance, periode 2018 tot en met 2021 beschikbaar te stellen werd door alle partijen ingediend en uiteraard unaniem aangenomen.

Termijnagenda:

Wij stellen input op prijs over onderwerpen die op de agenda staan.

De volgende onderwerpen komen hier aan bod:

Raadsagenda september 2017

 

Economische Agenda Duin en Bollenstreek
Het onderdeel Flower Science is hieraan toegevoegd, samen met de overige projecten.

Ontwerpbestemmingsplan en inspraaknota project Elka
Instemming met inspraakreactienota en in procedure brengen van ontwerpbestemmingsplan Elka door het college.

Parkeerbeleidsplan Lisse

Lokaal Fonds Lisse
uitwerking / onderzoek van amendement waarin gevraagd wordt of budget en beslissingsbevoegdheid over kan worden gedragen aan inwoners.

Vaststellen Huisvesting Beukenhof

Haalbaarheid nieuwbouw/renovatie sporthal Ter Specke

Raadsagenda oktober 2017

Vaststellen richtinggevend plan duurzaamheidsambities 2017 – 2040
waaronder het vaststellen maatregelenpakket duurzaamheid 2017-2018

2 gedachten over “Nieuws uit de Fractie, juni 2017”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.