Nieuws mei 2017

Nieuws uit de Fractie, mei 2017

 

In dit nieuwsbulletin willen wij enkele ondewerpen uit de Raadsvergadering van 24 mei 2017 toelichten:

Het was een korte Raadsvergadering met veel hamerstukken.

 

Agendapunt 5 “Wijziging van de status grondexploitatiegebieden” werd uiteindelijk van de agenda teruggenomen naar aanleiding van door het CDA ingebrachte debatpunten over de rechtmatigheid van het voorstel, de aspecten terzake vennootschapsbelasting en het beleid bij afboekingen.

NL was het wel met de zienswijze van het CDA eens en vond het dan ook goed dat de behandeking een maand werd opgeschort.

 

Over de hamerstukken hebben wij geen debatpunten aangeleverd en konden het dan ook eens zijn met de voorstellen terzake.

 

De VVD diende nog een motie in voor een onderzoek naar de verbetering van de bezetting en expolitatie van de tennishal.

NL is van mening dat dit bij de discussie over het accomodatiebeleid meegenomen kan worden en dat een daarop vooruitlopend onderzoek nu niet noodzakelijk is.

Desondanks is de motie wel aangenomen. Zogaat dat in onze democratie.

 

Planning

Raadsagenda 22 juni 2017.

Wij stellen input van onze leden op prijs over onderwerpen die op de agenda staan.

Onderwerpen zijn o.m.

– de Prognose van Uitgaven voor Jeugdhulp (extra budget)

– het rapport van de rekenkamercommissie “Verkennend Onderzoek EU Arbeidsmigranten in de D & B streek”

– de Economische Agenda D & B streek

( de ambitie tot het versterken van de economische positie met behoud van de woonaantrekkenlijkheid)

 

Raadsagenda 29 juni 2017

Wij stellen input van onze leden op prijs over onderwerpen die op de agenda staan

o.m. de Vaststelling van de Kadernota 2018.

Hierin worden voorstellen voor het te voeren beleid aangegeven welke na vaststelling de basis zijn voor de Begroting 2018.

 

Termijnagenda September 2017

In September komt het ontwerpbestemmingsplan met de inspraakreactienota “Elka gebied” ter sprake.

– Het parkeerbeleidsplan Lisse

– De haalbaarheid van nieuwbouw / renovatie van de Sporthal Ter Specke

Wij stellen input van onze leden op prijs aangaande het onderwerpen die op de agenda staan

 

Uw reacties zien wij graag op ons e-mailadres info@nieuwlisse.nl