Nieuws april 2017

Nieuws uit de Fractie, april 2017

 

In dit nieuwsbulletin willen wij de volgende ondewerpen belichten:

 

Uit de Commissie Maatschappij en Financiën:

a. de Presentatie Ontschottingsprogramma

b. het Rapport Signalering en Samenwerking bij Middelengebruik Jongeren

c. de Garantstelling DSV aankoop Rustoord

d. de Garantstelling fusie Sophia Stichting en Stichting PCPO

e. het Jongerenwerk Lisse

 

Uit de Commissie Ruimte en Infrastructuur:

f. het Integraal Afvalwaterketenplan

g. de Vaststelling Welstandscriteria Don Bosco

h. de Nota Vastgoedbeleid Lisse

 

ad a. de Presentatie Ontschottingsprogramma

Wenda Tijssen van HLTsamen gaf een presentatie over de actuele stand van zaken en een vooruitblik op het ontschottingsprogramma.

Het was interessant te horen wat een ontschotter doet.

De ontschotter bemiddelt tussen burgers, organisaties en de gemeente om problemen die burgers ondervinden in regelgeving, budget en samenwerking tussen partijen op te lossen.

 

ad b. het Rapport Signalering en Samenwerking bij Middelengebruik Jongeren

Besproken werd de Rapportage Integrale aanpak Drugsgebruik Jongeren Lisse.

NL vindt het belangrijk dat deze problematiek voor ouders gemakkelijk bespreekbaar te maken met hulpverlenende instanties. Drempels die burgers tegenkomen moeten weggenomen kunnen worden.

Vraag van NL was of de alcoholverslavingproblematiek geen onderdeel moest zijn bij de bespreking van de problematiek.

Om resultaten van beleid te kunnen meten zijn wij van mening dat er middels een rioolmeting nagegaan zou kunnen worden welke en hoeveel resten van drugs in het afvoersysteem verdwijnen.   Door “meten is weten” kan het beleid in de toekomst worden beoordeeld.

 

ad c. de Garantstelling DSV aankoop Rustoord

Het voorstel een garantie te verlenen om de aankoop van Rustoord door DSV mogelijk te maken heeft onze instemming NL vindt ouderenhuisvesting en zorg belangrijk en de risico’s m.b.t. de garantieverstrekking zijn door een extern deskundig bureau (Deloitte) beoordeeld en voor de gemeente aanvaardbaar.

 

ad d. de Garantstelling fusie Sophia Stichting en Stichting PCPO

Bij de voorgestelde fusie tussen de schoolbesturen van de Sophia Stichting en de Stichting PCPO is een financiele reorganisatie ingezet. Om de fusie mogelijk te maken is er voor een beperkte periode extra financieringsruimte nodig. De gemeente (met Teylingen en Noordwijk) is gevraagd hiervoor tijdelijk garant te staan.

NL vindt de continuïteit in het onderwijs belangrijk en stemt in met het verstrekken van de gevraagde garantie.

 

ad e. het Jongerenwerk Lisse

Recent hebben we een werkbezoek gebracht bij het Jongerenwerk Lisse in “de Greef”.

Alle deelnemers waren enthousiast over hetgeen voor en door de jongeren werd gedaan.

Het aantal jongeren dat van de lokatie gebruik maakt is de laatste tijd fors toegenomen.

Het signaal werd dan ook afgegeven dat de beschikbaar gestelde ruimte te klein is.

NL heeft de wethouder gevraagd om een toezegging waarbij in het overleg met Bescal dit ruimtegebrek bespreekbaar te maken.

Bescal kan mogelijk (een deel van) haar kantoorruimte beschikbaar stellen en de voor haar noodzakelijke kantoorruimte elders in de gemeentelijke accomodaties vinden.

 

ad f. het Integraal Afvalwaterketenplan

Het Integraal Afvalwaterketenplan waarbij hemelwater en rioolwater afzonderlijk worden afgevoerd heeft onze instemming. Het is van belang in het kader van duurzaamheid.

Ook de voorgestelde wijze van financiering zijn wij mee akkoord.

 

ad g. de Vaststelling Welstandscriteria Don Bosco

Voor de verkaveling en bebouwing van het gebied Don Bosco zijn de welstandscriterria

die worden voorgesteld van toepassing . Wij zijn voorstander van zo veel mogelijk welstandsvrij bouwen op deze lokatie en stemmen in met het voorstel.

 

ad h. de Nota Vastgoedbeleid Lisse

De nota Vastgoedbeleid Lisse is de uitwerking van een raadsbreed aangenomen motie terzake en heeft dan ook onze instemming.