project Tiny Houses Lisse

project Tiny Houses Lisse

  Participatie is een speerpunt van Nieuw Lisse. Na diverse avonden over dit onderwerp is er een raadswerkgroep participatie samengesteld. Naast het, in mijn beleving, grootste participatietraject “de omgevingsvisie” zijn er nog een aantal onderwerpen benoemd. Een van die onderwerpen is “Tiny Houses” waar ik als commissielid met twee andere raadsleden mee aan de slag…

| |

Betaling per inworp restafval afgeschaft

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Lisse op 17-10-2019 is met een nipte meerderheid het Amendement van CDA aangenomen. Met 10 voor en 9 tegen heeft de raad ingestemd met het voorstel om diftar te schrappen en dus de inworp in de restafvalcontainer niet meer per inworp te belasten. Nieuw Lisse heeft tegen gestemd, de reden waarom…

Nieuws uit de Fractie, oktober 2017

Nieuws uit de Fractie, oktober 2017 In dit nieuwsbulletin willen wij enkele ontwerpen toelichten welke in de Commissie en Raadsvergadering aan de orde zijn geweest. Raadsvergadering 26 oktober 2017 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek In april en mei 2016 hebben de raden van de 6 gemeenten in de Duin- & Bollenstreek de Economische Agenda Duin-…

|

Nieuws uit de Fractie, juni 2017

Nieuws uit de Fractie, juni 2017 In dit nieuwsbulletin willen wij enkele onderwerpen uit de Raadsvergaderingen van 22 en 29 juni 2017 toelichten: Raadsvergadering 22 juni 2017 Agendapunt 4 Prognose uitgaven Jeugdhulp, voorstel extra budget voor 2017 en 2018 De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp heeft vastgesteld dat voor de jaren 2017 -2020 een te…

Nieuws mei 2017

Nieuws uit de Fractie, mei 2017   In dit nieuwsbulletin willen wij enkele ondewerpen uit de Raadsvergadering van 24 mei 2017 toelichten: Het was een korte Raadsvergadering met veel hamerstukken.   Agendapunt 5 “Wijziging van de status grondexploitatiegebieden” werd uiteindelijk van de agenda teruggenomen naar aanleiding van door het CDA ingebrachte debatpunten over de rechtmatigheid…

Nieuws april 2017

Nieuws uit de Fractie, april 2017   In dit nieuwsbulletin willen wij de volgende ondewerpen belichten:   Uit de Commissie Maatschappij en FinanciĆ«n: a. de Presentatie Ontschottingsprogramma b. het Rapport Signalering en Samenwerking bij Middelengebruik Jongeren c. de Garantstelling DSV aankoop Rustoord d. de Garantstelling fusie Sophia Stichting en Stichting PCPO e. het Jongerenwerk Lisse…